Општи цели


Информативен сајт објавен од страна на Трговско-индустриска Комора - Благоевград, Република Бъгария и Организација на жените - Штип, Република Македонија на проектот "Промовирање на селскиот и планински туризам помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, финансиран од програмата за прекугранична соработка на Инструментот за претпристапна помош" Бугарија - Македонија 2007 - 2013 "на Европската Унија.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Трговско-индустриска комора - Благоевград, Република Бугарија ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организација на жените - Штип, Република Македонија Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твојот јазик
EN EN | BG BG | MK MK


Корисни Линкови:

- Програма за прекугранична соработка 2007-2013 Инструмент за претпристапна помош

- Eвропска комисија

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Електронски магазин за град Разлог

- За хотелите во Бугарија ...

- Министерство за регионален развој и урбанизам, Управувачки орган во рамките на програмата

- Никополис ад Нестум

- општина Петрич

- општина Симитли

- општина Струмяни

- Општина Хаджидимово

- Парк хотелот "Пирин"

- Село БГ - Духот на Бугарската село

- Совет за европски прашања

- Bulgaria Travel

See all linksВлез за Администрација

Влез за АдминистрацијаДАТУМ

ДАТУМ 07/04/2020СъдържаниеЗа Проектот  |  Специфични цели на проектот:  |  Согласност на целите  |  Активности на проектот:  |  Општи информации за IPA Cross Border ProgrammeMK


Општи цели на проектот:


  • Да се ??зголеми домашното богатство на регионот на проектот и да се поттикне неговата способност да го одржува со сопствени ресурси. Ова ќе се постигне преку мерки за поттикнување на претприемништвото и подобрување на системот за обука на персонал за туристичкиот сектор;

  • Да се ??зголеми туристичката привлечност на регионот на проектот, преку привлекување на повеќе приватни инвестиции во регионот, што ќе предизвика поголем проток на јавните инвестиции.

  • Да се ??зачува животната средина и да се поттикнат локалните традиции во регионот, да се применуваат современи методи и технологии. Проектот ќе промовира само технологии и мерки кои се еколошки одржливи. Користење на рециклирани материјали од природата, промоција на користењето на обновливите извори на енергија, обука на луѓе, како да се задржи животната средина, се некои од мерките што се планирани во опсегот;

BG


Общи цели на проекта:


  • Да се увеличи местното богатство на района на проекта и да се насърчи неговата способност да го поддържа със собствени ресурси. Това ще бъде постигнато чрез мерки за насърчаване на предприемачеството и подобряване на системата за обучение на персонал за туристическия сектор;

  • Да се увеличи туристическа привлекателност на района на проекта, чрез привличането на повече частни инвестиции в района, което ще предизвика по-голям поток на публичните инвестиции.

  • Да се запази околната среда и да се насърчат на местните традиции в региона, като се прилагат съвременни методи и технологии. Проектът ще насърчава само технологии и мерки, които са екологично устойчиви. Използване на рециклируеми материали от природата, насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници, обучение на хора, как да се запази околната среда, са някои от мерките, които са планирани в обхвата на действие;

EN


Overall objectives of the project:


  • To increase local wealth of the project region and its capacity to reproduce it with its own resources. This will be achieved through measures for entrepreneur promotion and improve local training system for education of personnel for tourism sector;

  • To increase tourist attractiveness of the project region. The tourist attractiveness of the region could be increased with attraction of more private investments in the area which will cause bigger flow of public investments, too;

  • To preserve environment and promote local traditions in the region, applying modern methods and technologies. The project will promote only technologies and measures which are environmentally sustainable. Use of recyclable materials from nature, promotion of use of renewable energy sources, education of people how to preserve the environment are some of the measures which are planned in the scope of the action.За Проектот  |  Специфични цели на проектот:  |  Согласност на целите  |  Активности на проектот:  |  Општи информации за IPA Cross Border Programme