Контакт


Информативен сајт објавен од страна на Трговско-индустриска Комора - Благоевград, Република Бъгария и Организација на жените - Штип, Република Македонија на проектот "Промовирање на селскиот и планински туризам помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, финансиран од програмата за прекугранична соработка на Инструментот за претпристапна помош" Бугарија - Македонија 2007 - 2013 "на Европската Унија.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Трговско-индустриска комора - Благоевград, Република Бугарија ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организација на жените - Штип, Република Македонија Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твојот јазик
EN EN | BG BG | MK MK


Корисни Линкови:

- Програма за прекугранична соработка 2007-2013 Инструмент за претпристапна помош

- Eвропска комисија

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Електронски магазин за град Разлог

- За хотелите во Бугарија ...

- Министерство за регионален развој и урбанизам, Управувачки орган во рамките на програмата

- Никополис ад Нестум

- општина Петрич

- општина Симитли

- општина Струмяни

- Општина Хаджидимово

- Парк хотелот "Пирин"

- Село БГ - Духот на Бугарската село

- Совет за европски прашања

- Bulgaria Travel

See all linksВлез за Администрација

Влез за АдминистрацијаДАТУМ

ДАТУМ 02/04/2020СъдържаниеКонтакт информации со комора за трговија и индустрија - Благоевград  |  Контакт информации со Организацијата на жените - Штип  |  Испрати E-mail
MK


Информации за контакт со Трговско-Индустриски Комора - Благоевград

Chamber of Commerce - Blagoevgrad, Bulgaria
 • Адреса за пошта: 2700 Благоевград, ул "Тодор Александров" 23, кат 6
 • Адреса на канцеларија: ул "Тодор Александров" 23, кат 6, Благоевград, Република Бугарија
 • Тел/факс: 073/88 50 17
  073/88 50 18
 • Моб: +359 885 067 783
  +359 899 953 848
 • Лице за контакт: Адриана Кръстева
 • E-mail: palata.bl@mail.bg
  palata_bl@abv.bgИнформации за контакт со Организација на Жените - Штип

Organization of Women - Stip, Macedonia
 • Адреса за пошта: АСНОМ 17, 2000, Штип
 • Адреса на канцеларија: Јосиф Ковачев ББ, Зграда Народна техника, 2ри кат
  2000, Штип, Р.Македонија
 • Тел/факс: +389 32 608 771
 • Моб: +389 78 208 191
 • Лице за контакт: Наташа Ицева
 • E-mail: ozstip@t-home.mk


BG


Информация за контакт с Търговско-Промишлена Палата - Благоевград

Chamber of Commerce - Blagoevgrad, Bulgaria
 • Пощенски Адрес: 2700 Благоевград, ул. "Тодор Александров" 23, етаж 6
 • Адрес на офица ул. "Тодор Александров" 23, етаж 6, Благоевград, Република България
 • Тел./Факс: 073/88 50 17
  073/88 50 18
 • Мобилен: +359 885 067 783
  +359 899 953 848
 • Лице за контакт: Адриана Кръстева
 • E-mail: palata.bl@mail.bg
  palata_bl@abv.bgИнформация за контакт с Организация на Жените - Щип

Organization of Women - Stip, Macedonia
 • Пощенски адрес: ASNOM 17, 2000, Щип, Република Македония
 • Адрес на офица: Йосиф Ковачев ББ, Сграда Народна техника, 2-ри етаж
  2000, Щип, Република Македония
 • Тел./Факс: +389 32 608 771
 • Мобилен: +389 78 208 191
 • Лице за контакт: Наташа Ицева
 • E-mail: ozstip@t-home.mk

EN

Contact Information with Chamber of Commerce and Industry - Blagoevgrad

Chamber of Commerce - Blagoevgrad, Bulgaria
 • Post Adress: 2700, Blagoevgrad, Republic Bulgaria
 • Office Adress: st. "T. Aleksandov" 23 fl. 6, Blagoevgrad, Republic Bulgaria
 • Tel./Fax: 073/88 50 17
  073/88 50 18
 • Mob.: +359 885 067 783
  +359 899 953 848
 • Contact person: Adriana Krysteva
 • E-mail: palata.bl@mail.bg
  palata_bl@abv.bgContact Information with Women's Organization - Stip

Organization of Women - Stip, Macedonia
 • Post Adress: ASNOM 17, 2000, Stip, Republic Macedonia
 • Office Adress: Josif Kovacev BB, Narodna Tehnika building, 2nd floor
  2000 Stip, Republic Macedonia
 • Tel./Fax: +389 32 608 771
 • Mob.: +389 78 208 191
 • Contact person: Natasha Iceva
 • E-mail: ozstip@t-home.mkКонтакт информации со комора за трговија и индустрија - Благоевград  |  Контакт информации со Организацијата на жените - Штип  |  Испрати E-mail