Полезни връзки


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.



Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all links



Вход за Администратиране

Вход за Администратиране



Дата и час

Дата 28/03/2020



Съдържание






BG


Полезни връзки




Европейска комисия ec.europa.eu/index_en.htm Европейска комисия
Съвет по европейските въпроси www.euaffairs.government.bg/index.php?page=sev-2 Съвет по европейските въпроси
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата www.mrrb.government.bg/index.php Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата
Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ www.ipa-cbc-007.eu/index.php Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ
Bulgaria Travel http://bulgariatravel.tv/ Bulgaria Travel
Благоевград www.blgmun.com Интернет страницата на град Благоевград
Община Симитли www.simitli.eu
Община Струмяни www.strumyani.org Община Струмяни
Парк хотел „Пирин” www.parkhotelpirin.com Парк хотел „Пирин”
За хотелите в България... www.internethoteli.com/bg/dobarsko.html За хотелите в България...
Община Петрич www.petrich.egov.bg Община Петрич
Добърско, село Добърско www.dobarsko.com Добърско, село Добърско
Електронно списание за град Разлог www.razlog-bg.com Електронно списание за град Разлог
Село БГ - Духът на Българското село www.selo.bg Село БГ - Духът на Българското село - Селски туризъм, каталог села
Никополис ад Нестум www.nicopolisadnestum.eu Никополис ад Нестум
Община Хаджидимово www.hadzhidimovo.com Община Хаджидимово






EN


Links




European Commission ec.europa.eu/index_en.htm European Commission
Council for European Affairs www.euaffairs.government.bg/index.php?page=sev-2 Council for European Affairs
Ministry of Regional Development, Managing Authority for the program www.mrrb.government.bg/index.php Ministry of Regional Development, Managing Authority for the program
Cross Border Cooperation Programme 2007-2013 www.ipa-cbc-007.eu/index.php Cross Border Cooperation Programme 2007-2013
Bulgaria Travel http://bulgariatravel.tv/ Bulgaria Travel
Blagoewgrad www.blgmun.com Website of town Blagoevgrad
Municipality Simitli www.simitli.eu
Municipality Strumyani www.strumyani.org Web site of Municipality Strumyani
Park Hotel "Pirin" www.parkhotelpirin.com Park Hotel "Pirin"
For the hotels in Bulgaria ... www.internethoteli.com/bg/dobarsko.html For the hotels in Bulgaria ...
Municipality of Petrich www.petrich.egov.bg Municipality of Petrich
Dobarsko, village Dobarsko www.dobarsko.com Dobarsko, village Dobarsko
Electronic Journal of Razlog www.razlog-bg.com Electronic Journal of Razlog
BG Village - Spirit of the Bulgarian village www.selo.bg BG Village - Spirit of the Bulgarian village - Rural Tourism villages catalog
Nicopolis ad Nestum www.nicopolisadnestum.eu Nicopolis ad Nestum
Municipality Hadjidimovo www.hadzhidimovo.com Municipality Hadjidimovo






MK


Корисни линкови




Eвропска комисија ec.europa.eu/index_en.htm European Commission
Совет за европски прашања www.euaffairs.government.bg/index.php?page=sev-2 Council for European Affairs
Министерство за регионален развој и урбанизам, Управувачки орган во рамките на програмата www.mrrb.government.bg/index.php Ministry of Regional Development, Managing Authority for the program
Програма за прекугранична соработка 2007-2013 Инструмент за претпристапна помош www.ipa-cbc-007.eu/index.php Програма за прекугранична соработка 2007-2013 Инструмент за претпристапна помош
Bulgaria Travel http://bulgariatravel.tv/ Bulgaria Travel
Благоевград www.blgmun.com Интернет страната на град Благоевград
општина Симитли www.simitli.eu
општина Струмяни www.strumyani.org општина Струмяни
Парк хотелот "Пирин" www.parkhotelpirin.com Парк хотелот "Пирин"
За хотелите во Бугарија ... www.internethoteli.com/bg/dobarsko.html За хотелите во Бугарија ...
општина Петрич www.petrich.egov.bg општина Петрич
Добърско, село Добърско www.dobarsko.com Добърско, село Добърско
Електронски магазин за град Разлог www.razlog-bg.com Електронски магазин за град Разлог
Село БГ - Духот на Бугарската село www.selo.bg Село БГ - Духот на Бугарската село - Селски туризам, каталог села
Никополис ад Нестум www.nicopolisadnestum.eu Никополис ад Нестум
Општина Хаджидимово www.hadzhidimovo.com Општина Хаджидимово