Портфолио на Организация на Жените - Щип


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all linksВход за Администратиране

Вход за АдминистратиранеДата и час

Дата 28/03/2020СъдържаниеБенефициенти  |  Търговско-промишлена Палата - БлагоевградBG

Organization of Women - Stip, Macedonia


Портфолио на Организацията на Жени - Щип


 • Организация на жени на Община Щип е създадена на 7 март 1991 г. и действа до днес.

  Сдружението на граждани Организация на жените на Община Щип от Щип е доброволно, нестопанска цел, неправителствена, непартийна сдружение на граждани, създадено от свободно сдружаване на гражданите за осъществяване, защита и привеждане в съответствие на своите интереси и уверения за укрепване на гражданското общество и местните общности, като и за извършване на дейности и дейности за насърчаване на моралните ценности, укрепване на междуетническите отношения и економкси развитие на територията на Македония и извън нея, а в съответствие с Конституцията и закона.


  Сдружението на граждани Организация на жените на Община Щип от Щип, действа на територията на Европейския съюз, а е организирано на територията на община Щип. Асоциацията в своето действие се разширява на национално ниво и си сътрудничи с организации, сдружения, фондации и институции и участва в сдружения в страната и чужбина в съответствие с Конституцията и Закона на РМ.


  Мисия на организацията: Създаване на благоприятни условия за осъществяване на организиран подход за постоянна активност на жените в общината и републиката.

  Наблюдение, анализ, проучване, насърчаване, поддържат и започване на въпроси свързани с подобряване и насърчаване на социално-икономически, социални, здравни мероприятия, хуманитарни, етнически, мирни и други видове граждански инициативи.


  Основни цели и задачи на Асоциацията са:
 • Осъществяване на конституционно установените свободи и права на гражданите в Общината, в тези рамки и на жената.
 • Решаване актуални проблеми във всички области на обществено-икономическия живот.
 • Осигуряването на подходяща представителство на жените във всички сфери на обществения живот в общината и държавата.
 • Зачитане на личността и достойнството на жената, нейната цялост и пълна равнопоставеност на половете.
 • Освобождаване на традиционните схващане от всякакъв вид подчинение на жената.
 • Специална закрила на жената, предвидена в конституцията, законите и международните правни документи, подписани съгласно Конституцията на Р.Македония
 • Решаване актуални проблеми, свързани с положението на жената във всички сфери на обществено-икономическия живот.
 • Премахване на всички форми на насислство над жената в съответствие содокументите за човешките права и свободи.
 • Създаване на условия за обучение и наемане на работа на жените в икономиката и други дейности.
 • Култивиране и утвърждаването на културата на живот на жената и семейството.
 • Организирано действие за насърчаване на защитата на семейството.
 • Социална и здравна защита на жената с особен акцент на биологичното възпроизвеждане.
 • Създаване на условия за провеждане на активна политика популавциона при зачитане на правото на човека за свободно вземане на решение за раждане на децата.
 • Подкрепа, насърчаване и участие в хуманитарни, мироопазващи, екологични и други граждански инициативи.
 • Иницииране и осъществяване междуобщинско и междугранично сътрудничество.
 • Подпомагане на дейности и инициативи, свързани с икономическото развитие и утвърждаване на региона като икономически, културен и туристически център на Югоизточна Македония.
 • Дейности за развитието на туризма в Община Щип и региона. Подпомагане и стимулиране на сътрудничеството между опшшинските власти, бизнеса и невлаини организации.Реализирани проекти:

Име на Проекта Година Финансиран от Дейности/цели
"Програма за укрепване на капацитета на женските неправителствени организации за здравословно образование" 2000-2005 MCMS Генерална цел на този проект е популяризиране на концепцията за отношенията между половете, особено сред жените в селските райони и крайградски квартали в щипския район и в Македония. С тази програма ще се даде възможност Полсън прилагане на концепцията за отношенията между половете и за здравна образование и насърчаване на здравето при жените.
"Функционална грамотност - развитие на обществото" 2000-2005 UNICEF Ограмотяване на общо 800 неграмотни жени, от които 200 в Щип от макеоднска, ромска и турска принадлежност.
"Ранно откриване на рак на гърдата и матката при жените" 2000-2001 МЦМС Целта е повишаване на нивото на здравна образование на жените и повишаване на информираността на жените за самопрегледување и редовен контрол.
"Психо-социална подкрепа за разселените лица" 2002 ARC - international Целта на проекта е психологическо укрепване на разселени лица и повишаване на информираността на жените за състоянието, в което се намираха и намиране на начини за излизане от кризата, която цари в техния настоящ живот, психологическо консултиране, мотивация, развитие на оптимизъм.
"Мир срещу война - зависи от нас" 2003 ФИООМ Повишаване на информираността на обществото за процеса на европейска интеграция, в съответствие със стратегията за информиране и комуникация с обществеността за процеса на европейска интеграция на Република Македония.
Анорексия и булимия, болести на съвременния живот 2003 ФИООМ Обучение на младежта за повишаване на тяхната информираност за здравето, особено заради тенденцията да изглежда слабо и мускулесто, който оставя последствия за психиката на човека и нарушаване на неговото физическо здраве.
"My right for hard work" 2004 МЦМС Повишаване на осведомеността на служителите за правата и задълженията на скова за работни отношения и насърчаване на инициативи за създаване на синдикални организации в частния сектор в сътрудничество с общинския синдикат.
"Превенция на бракове и бременност при непълнолетни" 2004 Budget of WO Повишаване на осведомеността на младите хора.
"Fair for small businesses" 2005 Business Pro Consulting, T-Mobile, GTZ- REDEM, UNDP Промоция презентация и бизнес сътрудничество между стопанските субекти с разнообразна дейност
Популяризиране и икономическо сътрудничество между малки и средни предприятия от региона-Щип-Кочани-Карбинци с фирми от Хърватия. 2006 ГТЗ РЕДЕМ Насърчаване на общините за по-тясно сътрудничество с оглед интегриране на фирмите в партньорство с фирми от Хърватия.
Влизане в ЕВРОПА - път към успеха 2006 ЕЦМП Повишаване на обществената информираност за процеса на европейска интеграция, в съответствие със Стратегията за информация и връзки с обществеността за процеса на европейска интеграция на Македония.
Международен панаир за малко стопанство-ЕКСПО Щип 2006,2007,2008 Бизнис Про Консалтинг ,ГТЗ РЕДЕМ, Община Щип Основната цел насърчаване презентация и бизнес сътрудничество между стопанските субекти, използване на предимството на директен маркетинг - непосредствен контакт с клиентите и потребителите, завладяване на нови пазари (чуждестранни и местни) проучване на конкуренцията и позицията си по отношение на конкуренцията, демонстрация и лансиране на нови продукти.Бенефициенти  |  Търговско-промишлена Палата - Благоевград