Трговско-индустриска комора - Благоевград


Информативен сајт објавен од страна на Трговско-индустриска Комора - Благоевград, Република Бъгария и Организација на жените - Штип, Република Македонија на проектот "Промовирање на селскиот и планински туризам помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, финансиран од програмата за прекугранична соработка на Инструментот за претпристапна помош" Бугарија - Македонија 2007 - 2013 "на Европската Унија.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Трговско-индустриска комора - Благоевград, Република Бугарија ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организација на жените - Штип, Република Македонија Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твојот јазик
EN EN | BG BG | MK MK


Корисни Линкови:

- Програма за прекугранична соработка 2007-2013 Инструмент за претпристапна помош

- Eвропска комисија

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Електронски магазин за град Разлог

- За хотелите во Бугарија ...

- Министерство за регионален развој и урбанизам, Управувачки орган во рамките на програмата

- Никополис ад Нестум

- општина Петрич

- општина Симитли

- општина Струмяни

- Општина Хаджидимово

- Парк хотелот "Пирин"

- Село БГ - Духот на Бугарската село

- Совет за европски прашања

- Bulgaria Travel

See all linksВлез за Администрација

Влез за АдминистрацијаДАТУМ

ДАТУМ 07/04/2020СъдържаниеКОРИСНИЦИ  |  Организација на Жени - ШтипMK

Chamber of Commerce - Blagoevgrad, Bulgaria


Трговско-индустриска Комора - Благоевград


 • Трговско-индустриска комора - Благоевград е воспоставена во 1992 година како независна невладина организација на работодавачите. Главната цел на палатата е да ги заштити стопанските интереси на своите членови, да дава информации и совети на фирмите во југозападна Бугарија да помага во нивните напори за финансиска стабилност и конкурентност.


  Организацијата обединува 170 членки со право на глас и над 1300 асоцијативни членки. Управувањето се извршува од 5-члененен Управен одбор, кој се избира од страна на Генералното собрание на членовите.


  Трговско-индустриска комора - Благоевград е дел од единствената систем на Бугарската трговско-индустриска комора, која вклучува 28 регионални комори. Како дел од системот на Бугарската трговско-индустриска комора, Трговско-индустриска комора - Благоевград е вклучена во светската мрежа на трговските комори.


  Членството на БТПП во меѓународните организации ја овластен да издава и заверува со употреба документи кои му помагаат на надворешната трговија активност на компаниите. За остварување на оваа функција, палатата поддржуваат еден трговски регистар. База на податоци "Трговски регистар" се посетува секојдневно од околу 1 000 клиенти. Преку влегувањето на фирмите во Единствениот трговски регистар на БТПП, информациите за нив станува достапен преку ИНТЕРНЕТ за бугарски и странски корисници. Палатата обединува повеќе од 44 000 членови.


  Кон Трговско-индустриска комора - Благоевград се основани Општински бизнис претставништва кои работат во општините Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Кресна, Струмяни, тркалаат, Сатовча, Јакуруда излезе, Белица и Хаджидимово.


  Од 2008 година кон Трговско-индустриска комора - Благоевград работи Европски информативен центар Европа Директно југозапад, кој е дел од новинската мрежа Europe Direct, која опфаќа целата Европска унија.


  Партнери

  Палатата во Благоевград има потпишани договори за партнерство со Трговско-индустриските комори во Солун, Драма, Серес, Пјер и Кавала, со палатата на трговијата, индустријата и навигација - Хихон, Шпанија, Работната група на економските комори по должината на границите на земјите-кандидатки за пристапување кон ЕУ - АРГЕ 28, Еврорегион "Стримон - Струма" и др.


  На регионално ниво палатата одржува добри партнерски односи со локалните власти за самоуправа, јавната администрација, универзитети и стручни училишта, како и со други организации во невладиниот сектор.


  Со свои претставници Трговско-индустриска комора - Благоевград учествува во работата на провинцискиот совет за развој, Регионален совет за трипартитно соработка, Регионален совет за безбедни услови за работа и др.


  Општински бизнис претставништва

  Консензусот Е СВЕСНИ НА Управниот Трговско-индустриската комора дека бизнисот треба да има свој легитимен јавен претставник во секоја општина во регионот на Благоевградска област, кој да зборува во негово име, да биде партнер на државните и општинските администрации, да поддржува секоја разумна политика, води до зголемување на животниот ниво на луѓето во соодветната општина, како и до нов квалитет на човечките ресурси вработување.


  Креирај Општински бизнис претставништва во Трговско-индустриска комора - Благоевград во областа е тест за способноста на регионалниот бизнис да се организира во еден по-демократски и модерен формат, преку кој ќе бидат спроведени јавни и неформални контакти со државните и општинските административни структури, како и да бидат заштитени многу поактивно интересите на малите и средни претпријатија во соодветната општина.


  Приоритетните задачи на Општинските бизнис претставништва на палатата:
 • Обединување на напорите на претприемачите од соодветната општина за решавање на актуелни проблеми поврзани со нејзиното економско и социјален развој;
 • Осигурување за работодавачите на пошироко и авторитетни институционално застапеност пред општинските и државни институции;
 • Проширување на плодна партнерски контакти меѓу бизнисот и локалните структури при изготвување на програми поврзани со финансиската стабилност на општинската економија и развојот на моменталните економски и кадровски ресурс во регионот на општината;
 • Нудење на експертски мислења за прашања поврзани со јавното и економски развој на општината;
 • Обезбедување на тековни размена на информации меѓу фирмите, членови на бизнис застапеноста и фирмите кои ја поддржуваат неговата јавна дејност;
 • Генерирање на конкретни идеи, предлози и решенија, кои би обезбедиле поголема оптимално форматирање на општинската финансиска-економска и социјална политика;
 • Учество на бизнис претставници во јавни настани и иницијативи - како на пример: трипартитно совет за соработка, Општински совет за безбедни услови за работа, Регионален совет за вработување, Комисија за јавни набавки и сл;
 • Заштита на претприемништвото од обиди за негово елиминирање како фактор во општествено-економскиот живот на општината;
 • Привлекување на нови бизниси за членови на општинската бизнис застапеност на Трговско-индустриската комора во Благоевград.
КОРИСНИЦИ  |  Организација на Жени - Штип