КОРИСНИЦИ


Информативен сајт објавен од страна на Трговско-индустриска Комора - Благоевград, Република Бъгария и Организација на жените - Штип, Република Македонија на проектот "Промовирање на селскиот и планински туризам помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, финансиран од програмата за прекугранична соработка на Инструментот за претпристапна помош" Бугарија - Македонија 2007 - 2013 "на Европската Унија.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Трговско-индустриска комора - Благоевград, Република Бугарија ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организација на жените - Штип, Република Македонија Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твојот јазик
EN EN | BG BG | MK MK


Корисни Линкови:

- Програма за прекугранична соработка 2007-2013 Инструмент за претпристапна помош

- Eвропска комисија

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Електронски магазин за град Разлог

- За хотелите во Бугарија ...

- Министерство за регионален развој и урбанизам, Управувачки орган во рамките на програмата

- Никополис ад Нестум

- општина Петрич

- општина Симитли

- општина Струмяни

- Општина Хаджидимово

- Парк хотелот "Пирин"

- Село БГ - Духот на Бугарската село

- Совет за европски прашања

- Bulgaria Travel

See all linksВлез за Администрација

Влез за АдминистрацијаДАТУМ

ДАТУМ 07/04/2020СъдържаниеТрговско-индустриска комора - Благоевград  |  Организација на Жени - ШтипMK

Chamber of Commerce - Blagoevgrad, Bulgaria


Трговско-индустриска Комора - Благоевград


 • Трговско-индустриска комора - Благоевград е воспоставена во 1992 година како независна невладина организација на работодавачите. Главната цел на палатата е да ги заштити стопанските интереси на своите членови, да дава информации и совети на фирмите во југозападна Бугарија да помага во нивните напори за финансиска стабилност и конкурентност.


  Организацијата обединува 170 членки со право на глас и над 1300 асоцијативни членки. Управувањето се извршува од 5-члененен Управен одбор, кој се избира од страна на Генералното собрание на членовите.


  Трговско-индустриска комора - Благоевград е дел од единствената систем на Бугарската трговско-индустриска комора, која вклучува 28 регионални комори. Како дел од системот на Бугарската трговско-индустриска комора, Трговско-индустриска комора - Благоевград е вклучена во светската мрежа на трговските комори.


  Членството на БТПП во меѓународните организации ја овластен да издава и заверува со употреба документи кои му помагаат на надворешната трговија активност на компаниите. За остварување на оваа функција, палатата поддржуваат еден трговски регистар. База на податоци "Трговски регистар" се посетува секојдневно од околу 1 000 клиенти. Преку влегувањето на фирмите во Единствениот трговски регистар на БТПП, информациите за нив станува достапен преку ИНТЕРНЕТ за бугарски и странски корисници. Палатата обединува повеќе од 44 000 членови.

  прочитате повеќе за Трговско-индустриска Комора - Благоевград

MK

Organization of Women - Stip, Macedonia


Портфолио на Организација на Жени - Штип


 • Организација на жени на Општина Штип е основана на 7 Март 1991 година и дејствува се до денес.

  Здружението на граѓани Организација на жени на Општина Штип од Штип е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетничките односи и економкси развој во на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот.


  Здружението на граѓани Организација на жени на Општина Штип од Штип, дејствува на територијата на РМ, а е организирано за подрачјето на општина Штип. Здружението во своето дејствување се проширува на национално ниво и соработува со организации, здруженија, фондации и институции, и членува во асоцијации во земјата и странство согласно Уставот и Законот на РМ .


  Мисија на организацијата: Создавање на поволни услови за остварување на организиран пристап за постојана активност на жените во општината и Републиката.

  Следење, анализирање, проучување, поттикнување, подржување и иницирање на прашања сврзани со подобрување и унапредување на општествено-економски, социјални, здраствени, хуманитарни, етнички, мировни и други видови на граѓански иницијативи.

прочитате повеќе за Организација на Жени - ШтипКОРИСНИЦИ  |  Организација на Жени - Штип