Резюме на Проекта


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all linksВход за Администратиране

Вход за АдминистратиранеДата и час

Дата 28/03/2020СъдържаниеСъответствие на целите  |  Общи цели на проекта  |  Специфични цели  |  Дейности по проекта  |  За IPA Cross Border Programme
BG


За Проекта


 • Договорът за субсидия за проект "Насърчаване на селския и планинския туризъм между България и Македония" е подписан на 25 май, 2011. Изпълнението на проекта е с продължителност от 1 година. Той ще приключи на 25 май 2012.

  Проектът има за цел да изгради модел за увеличаване на привлекателността на региона чрез стимулиране на притока на публични и частни инвестиции. В този смисъл глобализацията на днешните пазари открива нови перспективи за по-слабо развитите региони, но е необходимо увеличаване на известността им. Въздействие се очаква и в увеличаването на гъвкавостта на местната икономическа система, насърчаване на местното предприемачество.

  Трансгранично въздействие може да се изрази в няколко основни подобрения: (1) изяснени възможности за бизнес на местно ниво; (2) подобряване на трансграничните обществени транспортни връзки (3) изграждане на мрежа между туристическите оператори в зоната на проекта; (4) изработване на общ туристически продукт; (4) туристическите събития в обхвата на проекта ще дадат възможност да се установят преки контакти между операторите; (5) проектът ще допринесе за създаването на нови специалисти в областта на туризма; (6) популяризирането на региона като цяло ще доведе до по-голяма атрактивност.


EN


Project: FRESH AIR


 • The Subsidy contract for the project “Promotion of rural and mountain hiking/bicycle tourism between Bulgaria and Macedonia” is signed on May 25, 2011. The project’s implementation has duration of 1 year. It will end on 25 May 2012.

  The project aims to implement a model for increase region’s attractiveness through stimulation of public and private investments inflow. In this regard globalization of today markets opens new perspectives for less developed regions, but an increase of their visibility is needed. An impact is expected also in flexibility increase of local economic system, promoting the local entrepreneurship.

  The cross-border impact could be expressed in several main improvements: (1) clarified business opportunities on local level; (2) improved cross border public transport relations; (3) Networking between the tourist operators in the project area; (4) Creation of common tourist cross-border product; (4) The tourist events in the scope of the project will give opportunities to establish direct contacts between operators; (5) The project will contribute to creation of new professionals in the field of tourism; (6) Promotion of the region as a whole will lead to its better visibility.


MK


за Проектот


 • Договорот за субвенција за проектот "Промовирање на селскиот и планинскиот туризам меѓу Бугарија и Македонија" е потпишан на 25 мај, 2011. Спроведувањето на проектот е со траење од 1 година. Тој ќе заврши на 25 мај 2012.

  Проектот има за цел да изгради модел за зголемување на атрактивноста на регионот преку стимулирање на приливот на јавни и приватни инвестиции. Во таа смисла, глобализацијата на денешните пазари открива нови перспективи за помалку развиените региони, но е потребно зголемување на слава им. Влијание се очекува и во зголемувањето на флексибилноста на локалната економски систем, промовирање на локалното претприемништво.

  Прекугранично влијание може да се изрази во неколку основни подобрувања: (1) разјаснети бизнис можности на локално ниво; (2) подобрување на прекуграничните јавни транспортни врски (3) изградба на мрежа помеѓу туристичките оператори во зоната на проектот (4) изработка на заеднички туристички производ; (4) туристичките настани во рамките на проектот ќе овозможат да се воспостават директни контакти меѓу операторите; (5) проектот ќе придонесе за создавање на нови специјалисти во областа на туризмот; (6) промовирањето на регионот во целина ќе доведе до поголема атрактивност.Съответствие на целите  |  Общи цели на проекта  |  Специфични цели  |  Дейности по проекта  |  За IPA Cross Border Programme