Специфични Цели


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all linksВход за Администратиране

Вход за АдминистратиранеДата и час

Дата 07/04/2020СъдържаниеЗа Проекта  |  Общи цели на проекта  |  Съответствие на целите  |  Дейности по проекта  |  За IPA Cross Border Programme
BG


Специфични цели на проекта:


 • Да се изгради подробна картина на бизнес възможностите в областта на туризма в района на проекта, чрез изготвянето на задълбочено проучване на сектора, политиката за развитие на туризма и тяхната практическа реализация и анализ на цялата събрана информация;

 • Да се увеличи притока на туристи в районите на проекта и да се увеличи потреблението на стоки и услуги на местно ниво. За да се увеличи броя на туристите в региона е необходимо по-добро популяризиране. Това ще се осъществи чрез кампания за разпространение на подходяща информация сред туристите;

 • Да се увеличи нивото на доходите в сектора на туризма в района на проекта.

 • Да стимулира обмена на добри практики и положителен опит между партньорите по проекта. Това ще насърчи предприемачеството на местно ниво.

EN


Specific objectives:


 • To create a detailed image of the business opportunities in the field of tourism in the project area. Detailed image of the tourism will be created after elaboration of profound study on the sector, policies for tourism development and their practical realization and analysis of the entire information collected;

 • To increase tourist inflow in the project regions and increase consumption of goods and services at local level. To increase the number of tourists in the region is necessary its better promotion. This would be achieved through dissemination campaign of appropriate information to the tourists;

 • To increase levels of income in tourism sector in the project area. The level of income are extremely influent by the previous point and also to the level of investments in the region;

 • To stimulate exchange of good practices and positive experience between the project partners. This will foster entrepreneurship on the local level.

MK


Специфични цели на проектот:


 • Да се ??изгради детална слика на бизнис можностите во областа на туризмот во регионот на проектот, преку темелно истражување на секторот, политиката за развој на туризмот и нивната практична реализација и анализа на сите собрани информации;

 • Да се ??зголеми приливот на туристи во проектниот регион и да се зголеми потрошувачката на стоки и услуги на локално ниво. За да се зголеми бројот на туристите во регионот е потребно подобра промоција на капацитетите со кои располага проектната област. Ова ќе се оствари преку кампања за ширење на соодветни информации меѓу туристите;

 • Да се ??зголеми нивото на приходите во секторот на туризмот во проектниот регион.

 • Да се стимулира размената на добри практики и позитивни искуства меѓу партнерите во проектот. Тоа ќе го охрабри претприемништвото на локално ниво.За Проекта  |  Общи цели на проекта  |  Съответствие на целите  |  Дейности по проекта  |  За IPA Cross Border Programme