Специфични цели на проектот:


Информативен сајт објавен од страна на Трговско-индустриска Комора - Благоевград, Република Бъгария и Организација на жените - Штип, Република Македонија на проектот "Промовирање на селскиот и планински туризам помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, финансиран од програмата за прекугранична соработка на Инструментот за претпристапна помош" Бугарија - Македонија 2007 - 2013 "на Европската Унија.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Трговско-индустриска комора - Благоевград, Република Бугарија ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организација на жените - Штип, Република Македонија Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твојот јазик
EN EN | BG BG | MK MK


Корисни Линкови:

- Програма за прекугранична соработка 2007-2013 Инструмент за претпристапна помош

- Eвропска комисија

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Електронски магазин за град Разлог

- За хотелите во Бугарија ...

- Министерство за регионален развој и урбанизам, Управувачки орган во рамките на програмата

- Никополис ад Нестум

- општина Петрич

- општина Симитли

- општина Струмяни

- Општина Хаджидимово

- Парк хотелот "Пирин"

- Село БГ - Духот на Бугарската село

- Совет за европски прашања

- Bulgaria Travel

See all linksВлез за Администрација

Влез за АдминистрацијаДАТУМ

ДАТУМ 07/04/2020СъдържаниеЗа Проектот  |  Општи цели на проектот:  |  Согласност на целите  |  Активности на проектот:  |  Општи информации за IPA Cross Border Programme
MK


Специфични цели на проектот:


 • Да се ??изгради детална слика на бизнис можностите во областа на туризмот во регионот на проектот, преку темелно истражување на секторот, политиката за развој на туризмот и нивната практична реализација и анализа на сите собрани информации;

 • Да се ??зголеми приливот на туристи во проектниот регион и да се зголеми потрошувачката на стоки и услуги на локално ниво. За да се зголеми бројот на туристите во регионот е потребно подобра промоција на капацитетите со кои располага проектната област. Ова ќе се оствари преку кампања за ширење на соодветни информации меѓу туристите;

 • Да се ??зголеми нивото на приходите во секторот на туризмот во проектниот регион.

 • Да се стимулира размената на добри практики и позитивни искуства меѓу партнерите во проектот. Тоа ќе го охрабри претприемништвото на локално ниво.

EN


Specific objectives:


 • To create a detailed image of the business opportunities in the field of tourism in the project area. Detailed image of the tourism will be created after elaboration of profound study on the sector, policies for tourism development and their practical realization and analysis of the entire information collected;

 • To increase tourist inflow in the project regions and increase consumption of goods and services at local level. To increase the number of tourists in the region is necessary its better promotion. This would be achieved through dissemination campaign of appropriate information to the tourists;

 • To increase levels of income in tourism sector in the project area. The level of income are extremely influent by the previous point and also to the level of investments in the region;

 • To stimulate exchange of good practices and positive experience between the project partners. This will foster entrepreneurship on the local level.

BG


Специфични цели на проекта:


 • Да се изгради подробна картина на бизнес възможностите в областта на туризма в района на проекта, чрез изготвянето на задълбочено проучване на сектора, политиката за развитие на туризма и тяхната практическа реализация и анализ на цялата събрана информация;

 • Да се увеличи притока на туристи в районите на проекта и да се увеличи потреблението на стоки и услуги на местно ниво. За да се увеличи броя на туристите в региона е необходимо по-добро популяризиране. Това ще се осъществи чрез кампания за разпространение на подходяща информация сред туристите;

 • Да се увеличи нивото на доходите в сектора на туризма в района на проекта.

 • Да стимулира обмена на добри практики и положителен опит между партньорите по проекта. Това ще насърчи предприемачеството на местно ниво.За Проектот  |  Општи цели на проектот:  |  Согласност на целите  |  Активности на проектот:  |  Општи информации за IPA Cross Border Programme