Съответствие на Целите


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all linksВход за Администратиране

Вход за АдминистратиранеДата и час

Дата 28/03/2020СъдържаниеЗа Проекта  |  Общи цели на проекта  |  Специфични цели  |  Дейности по проекта  |  За IPA Cross Border Programme
BG


Съответствие на целите на проекта със стратегията на Програмата:


  • Настоящото предложение по „Програма за трансгранично сътрудничество между България и Македония 2007-2013”, финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007, ще стимулира териториалното сближаване на българо-македонския трансграничен регион, конкурентоспособността на туристическия му отрасъл, социалното и икономическо развитие. Проектът също така ще вземе под внимание оптималното използване на природните ресурси с цел да се постигне високо ниво на защита на околната среда. Целите на проекта са в съответствие със специфичните цели на програмата – осъществяването му ще въздейства положително върху транспортните връзки в района и върху развитието на съответната туристическа инфраструктура. Чрез разработване и предлагане на общ туристически продукт на региона ще се запази високото ниво на обмен на добри практики и сътрудничество между партньорите от България и Македония. Дейности, в рамките на проекта, следват принципите на устойчивото развитие в дългосрочен план чрез насърчаване и подобряване на предимствата на всеки регион, част от проекта.


EN


Consistency with programme strategy:


  • The current proposal will stimulate territorial cohesion of the Bulgarian–Macedonian cross-border region, its tourist sector competitiveness, social and economic development. The project also will take in account an optimal use of natural resources in order to achieve a high level of environment protection. The project objectives are also in conformity with the specific programme objectives - it will act positively on transport connections in the area and on development of respective tourist infrastructure. Through elaboration and offer of common tourist product the region will maintain a high level of exchange of good practices and cooperation between the partners from Bulgaria and Macedonia. The activities to be developed inside the project follow the principles of sustainable development on long term through promotion and enhancement of comparative advantages of every region inside the project.


MK


Согласност на целите на проектот со стратегијата на Програмата:


  • Овој проект на "Програма за прекугранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија 2007-2013", финансирана од Инструментот за претпристапна помош IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007, ќе ја стимулира територијалната кохезија на бугарско-македонскиот прекуграничен регион, конкурентноста на туристичкиот сектор, социјалниот и економски развој. Проектот исто така ќе ги земе предвид оптимално користење на природните ресурси со цел да се постигне високо ниво на заштита на животната средина. Целите на проектот се во согласност со специфичните цели на програмата - спроведувањето ќе влијае позитивно врз транспортните врски во регионот и врз развојот на соодветната туристичка инфраструктура. Преку развој и понуда на заеднички туристички производ на регионот ќе се задржи високото ниво на размена на добри практики и соработка меѓу партнерите од Бугарија и Македонија. Активностите во рамките на проектот ги следат принципите на одржлив развој на долгорочен план преку промоција и подобрување на предностите на секој регион кој е дел од проектот.За Проекта  |  Общи цели на проекта  |  Специфични цели  |  Дейности по проекта  |  За IPA Cross Border Programme