Согласност на целите на проектот со стратегијата на Програмата:


Информативен сајт објавен од страна на Трговско-индустриска Комора - Благоевград, Република Бъгария и Организација на жените - Штип, Република Македонија на проектот "Промовирање на селскиот и планински туризам помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, финансиран од програмата за прекугранична соработка на Инструментот за претпристапна помош" Бугарија - Македонија 2007 - 2013 "на Европската Унија.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Трговско-индустриска комора - Благоевград, Република Бугарија ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организација на жените - Штип, Република Македонија Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твојот јазик
EN EN | BG BG | MK MK


Корисни Линкови:

- Програма за прекугранична соработка 2007-2013 Инструмент за претпристапна помош

- Eвропска комисија

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Електронски магазин за град Разлог

- За хотелите во Бугарија ...

- Министерство за регионален развој и урбанизам, Управувачки орган во рамките на програмата

- Никополис ад Нестум

- општина Петрич

- општина Симитли

- општина Струмяни

- Општина Хаджидимово

- Парк хотелот "Пирин"

- Село БГ - Духот на Бугарската село

- Совет за европски прашања

- Bulgaria Travel

See all linksВлез за Администрација

Влез за АдминистрацијаДАТУМ

ДАТУМ 07/04/2020СъдържаниеЗа Проектот  |  Општи цели на проектот:  |  Согласност на целите  |  Активности на проектот:  |  Општи информации за IPA Cross Border Programme
MK


Согласност на целите на проектот со стратегијата на Програмата:


  • Овој проект на "Програма за прекугранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија 2007-2013", финансирана од Инструментот за претпристапна помош IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007, ќе ја стимулира територијалната кохезија на бугарско-македонскиот прекуграничен регион, конкурентноста на туристичкиот сектор, социјалниот и економски развој. Проектот исто така ќе ги земе предвид оптимално користење на природните ресурси со цел да се постигне високо ниво на заштита на животната средина. Целите на проектот се во согласност со специфичните цели на програмата - спроведувањето ќе влијае позитивно врз транспортните врски во регионот и врз развојот на соодветната туристичка инфраструктура. Преку развој и понуда на заеднички туристички производ на регионот ќе се задржи високото ниво на размена на добри практики и соработка меѓу партнерите од Бугарија и Македонија. Активностите во рамките на проектот ги следат принципите на одржлив развој на долгорочен план преку промоција и подобрување на предностите на секој регион кој е дел од проектот.


EN


Consistency with programme strategy:


  • The current proposal will stimulate territorial cohesion of the Bulgarian–Macedonian cross-border region, its tourist sector competitiveness, social and economic development. The project also will take in account an optimal use of natural resources in order to achieve a high level of environment protection. The project objectives are also in conformity with the specific programme objectives - it will act positively on transport connections in the area and on development of respective tourist infrastructure. Through elaboration and offer of common tourist product the region will maintain a high level of exchange of good practices and cooperation between the partners from Bulgaria and Macedonia. The activities to be developed inside the project follow the principles of sustainable development on long term through promotion and enhancement of comparative advantages of every region inside the project.


BG


Съответствие на целите на проекта със стратегията на Програмата:


  • Настоящото предложение по „Програма за трансгранично сътрудничество между България и Македония 2007-2013”, финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007, ще стимулира териториалното сближаване на българо-македонския трансграничен регион, конкурентоспособността на туристическия му отрасъл, социалното и икономическо развитие. Проектът също така ще вземе под внимание оптималното използване на природните ресурси с цел да се постигне високо ниво на защита на околната среда. Целите на проекта са в съответствие със специфичните цели на програмата – осъществяването му ще въздейства положително върху транспортните връзки в района и върху развитието на съответната туристическа инфраструктура. Чрез разработване и предлагане на общ туристически продукт на региона ще се запази високото ниво на обмен на добри практики и сътрудничество между партньорите от България и Македония. Дейности, в рамките на проекта, следват принципите на устойчивото развитие в дългосрочен план чрез насърчаване и подобряване на предимствата на всеки регион, част от проекта.За Проектот  |  Општи цели на проектот:  |  Согласност на целите  |  Активности на проектот:  |  Општи информации за IPA Cross Border Programme